TERMENI & CONDIȚII

1. INFORMAȚII PRELIMINARE

Mulțumim pentru interesul manifestat față de compania și serviciile noastre.

Scopul platformei DOCENDO este de a oferi utilizatorilor o platformă on-line de învățare prin care experții agreați de DOCENDO oferă o viziune asupra pașilor de urmat în cautarea unei opțiuni optime de carieră. Cursurile Docendo conțin un set de informații menite să faciliteze utilizatorului cunoașterea de sine, în materie profesinolă/vocațională, precum și o înțelegere a orizonturilor profesionale specifice domeniilor la care cursantul asperă .

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală. Un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie, înainte de a naviga pe site sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați platforma.  

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării comenzii. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la hello@docendo.ro și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

2. CINE SUNTEM

Platforma DOCENDO docendo.ro este deținută și administrată de DOCENDO DTM SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Segarcea, Str. Unirii, nr. 100, jud. Dolj, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/3111/2019, CUI 42013693, telefon 0747644504, e-mail hello@marsilian.com sau hello@docendo.ro.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă punerea la dispoziția utilizatorului de către DOCENDO DTM SOLUTIONS S.R.L. a unei o platforme on-line ce descrie și explorează pașii de urmat în cautarea unui parcurs profesional, precum și promovarea într-o profesie la care utilizatorul asperă. Cursurile Docendo conțin un set de informații menite să faciliteze utilizatorului cunoașterea de sine, în materie profesinolă/vocațională, precum și o înțelegere a orizonturilor profesionale. Materialele platformei includ forme de educație nonformală, informare pe subiectele de interes pentru utilizator, orientare vocațională, metode de auto-cunoaștere și orientare în plan profesional.

4. DEFINIȚII

„DOCENDO DTM SOLUTIONS S.R.L.”, „Prestatorul”, „noi” sau „Docendo”

înseamnă DOCENDO DTM SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Segarcea, Str. Unirii, nr. 100, jud. Dolj, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/3111/2019, CUI 42013693

Comandă

înseamnă o comandă plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care Utilizatorul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Marsilian printr-un mijloc de comunicare la distanță.

„Platforma” sau „DOCENDO”

O platformă on line care pune la dispoziția Utilizatorilor materiale prezentate de experții agreați de DOCENDO DTM SOLUTIONS S.R.L., în vederea orientării în materie profesinolă/vocațională, precum și o înțelegere a orizonturilor profesionale, educație nonformală, informare pe subiectele de interes pentru utilizator în scopul luării unor alegeri oprime și în cunoștință de cauză.

„Cont”

înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului utilizarea site-ului și transmiterea unei Comenzi.

„Contract”

înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Docendo. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

„Informaţiile Confidenţiale”

înseamnă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în Livrabil, așa cum este mai jos definit.

„Specificații”

înseamnă orice detalii privind caracteristicile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.

„Tranzacție”

înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către Prestator, respectiv achiziţionării de către Utilizator, a unuia sau mai multor Servicii.

„Utilizator”, „Cursant” sau  „Client”

înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma își face un Cont și/sau plasează o Comandă pentru achiziționarea Serviciilor oferite de către Prestator.

„Serviciu”, „Servicii”

reprezintă punerea la dispoziția Utilizatorilor a unei platforme menite să faciliteze procesul de alegere a unui parcurs profesional, așa cum este descris la art. 3.

„GDPR”

înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

5. ELIGIBILITATE

Pentru vă putea înregistra pe platformă trebuie (1) să aveți peste 16 ani și/sau capacitate deplină de exercițiu, (2) să fiți de acord cu Termenii și (3) să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

6. REGULI PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMEI

Promiteți să respectați următoarele reguli:

Veți furniza informații reale, complete și actualizate;
Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente;
Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.
Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente  pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Nu suntem o instituție psihologică, educațională sau medicală, și nu oferim servicii psihologice, terapeutice, de consiliere vocațională sau de dezvoltare personală. Platforma ar trebui utilizată doar în scop de informare.

Utilizarea platformei se va face pe propria răspundere, Docendo neasumându-și în niciun fel răspunderea pentru eventualele prejudicii/erori care pot apărea ca urmare a folosirii platformei incluzând, dar fără a se limita la nepromovarea unor examene, prescrierea greșită a tratamentelor, stabilirea greșită a diagnosticelor, orice sancțiuni din partea autorităților publice sau pretenții din partea altor persoane sau entități.

8. PREȚURI

Prețurile serviciilor sunt afișate pe platformă. Prețul unui serviciu este cel afișat pe platformă la data la care Cursantul își deschide un cont și efectuează plata prețului. Acesta rămâne valabil cursantului până la finalizarea duratei abonamentului pentru care a optat.

Prețul serviciilor poate fi modificat în orice moment de către Platformă.

Pot exista anumite materiale gratuite pentru o parte din funcționalitățile platformei, însă nu putem garanta faptul că aceste materiale vor rămâne gratuite întotdeauna, rezervându-ne dreptul de a înceta existența acestora în orice moment sau restricționarea accesului la acestea numai pentru utilizatorii care optează pentru un abonament plătit.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu legislația națională și europeană, inclusiv în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Prin înregistrarea pe site, plasarea unei comenzi sau intrarea în legătură cu noi pe orice canal sau prin orice mijloc, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum prevede Politica noastră de confidențialitate.  

10. CONFIDENȚIALITATE

Atât Prestatorul cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale:

(i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii

(ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator

(iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare.

În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate prevăzute în prezentul Acord promoționale) că a acționat pentru Client.

11. DREPTUL LA RETRAGERE

Utilizatorul înțelege faptul că relația contractuală reglementată prin prezentul contract cu privire la punerea la dispoziție de către Docendo a platformei este un contract de prestări servicii în sensul OUG nr. 34/2014.

Utilizatorul înțelege, de asemenea, faptul că această relație contractuală este scutită, potrivit art. 16 din OUG nr. 34/2014, de la dreptul de retragere.

În acest sens, utilizatorul înțelege că, imediat după logarea în platformă, își va pierde dreptul de retragere deoarece la acea dată executarea contractului de către Docendo a fost realizată complet prin realizarea integrală a obiectului contractului, așa cum este el definit la pct. 3.

12. NOTIFICĂRI

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării.

Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

Pentru Utilizator – la adresa de e-mail menționată în prin intermediul Platformei;

Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: hello@docendo.ro

13. FORȚA MAJORĂ

Răspunderea Părţilor este înlăturată atunci când prejudiciul suferit de o Parte este cauzat de forţa majoră astfel cum este definită în Codul Civil. Forța majoră nu va afecta însă obligația de plată a niciuneia dintre Părți cu privire la orice sume datorate în baza Contractului sau obligațiile de confidențialitate.

Partea care invocă forţa majoră trebuie să ia toate măsurile pentru a limita consecinţele acesteia.

Dacă în 30 (treizeci) zile calendaristice de la data producerii forța majoră nu încetează, Partea afectată poate să notifice celeilalte Părți încetarea Contractului, fără ca Partea neafectată de forța majoră să poată pretinde daune-interese.

14. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut al platformei este proprietatea intelectuală a societății MARSILIAN EDUCATION SRL, cu sediul în Craiova, Str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 6, bl. L1, sc. 3, ap. 4, jud. Dolj, înregistrată la registrul comerţului Dolj sub numărul J16/2344/2018, cod fiscal 40057812. Platforma va fi folosită de către utilizatori doar pentru informare sau plasare de comenzi.

Utilizatorii platformei nu au dreptul de a descărca, modifica partial sau integral site-ul,  reproduce partial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la elemente vizuale, baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, Prestatorul își rezervă dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Partea care invocă forţa majoră trebuie să ia toate măsurile pentru a limita consecinţele acesteia.

Dacă în 30 (treizeci) zile calendaristice de la data producerii forța majoră nu încetează, Partea afectată poate să notifice celeilalte Părți încetarea Contractului, fără ca Partea neafectată de forța majoră să poată pretinde daune-interese.

15. ACEST CONTRACT

Aceşti Termeni constituie acordul integral părți în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală sau scrisă dintre Utilizator și Prestator.

Contractul se încheie printr-o simplă acceptare a prezentului document la înregistrarea pe site, fără vreo altă formalitate. Contractul are un caracter obligatoriu.

Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris.

Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta.

16. MODIFICĂRI

Docendo poate modifica oricând acest Contract, iar modificările vor intra în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de zile de la data înștiințării Utilizatorului de noile modificări la adresa de e-mail indicată. În termenul de 10 zile lucrătoare, Utilizatorul poate renunța la contract, anunțând în acest sens Docendo. În situația în care în termenul de 10 zile Utilizatorul nu renunță la contract, noile modificări vor intra în vigoare fără vreo formalitate suplimentară.

17. ANPC

Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificatiile produsului si compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producatorului inainte de a-l cumpara. Raporturile comerciale dintre cumparator si DOCENDO sunt reglementate oficial de Ordonanta Guvernului 130/2000, privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

Prin inregistrare Utilizatorul accepta in intregime si neconditionat prevederile acestor Termeni si Conditii si intelege sa utilizeze Serviciul in stricta conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Site prin platforma docendo.ro inteleg si accepta ca utilizarea in continuare a contului lor, precum si orice accesare sau vizitare in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor si Conditiilor de catre Utilizatorul mentionat mai sus atrage obligatia acestuia de a inceta de indata accesarea Site-ului.

18. LEGISLAȚIA APLICABILĂ. LITIGII

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a platformei i se vor aplica legea română.

Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Ultima actualizare: 10.11.2021

Docendo educă online prin profesioniști desăvârșiți în domeniile lor.

DOCENDO DTM SOLUTIONS SRL

CUI: 42013693

Reg. Com.: J16/3111/2019

Formular contact

Mail: hello@marsilian.com

Telefon: 0771 689 683 / 0770 669 493

Program suport telefonic: Luni-Vineri, orele 10-17

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram